Polityka prywatności LUBAR S.A.

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, które pozyskujemy od Państwa: (a) w związku z korzystaniem przez Państwa z naszego sklepu internetowego na stronie pod adresem sklep-lubar.pl (b) podczas przeglądania naszej strony internetowej lubar.pl (c) w związku z korzystaniem przez Państwa z mediów społecznościowych, w których jesteśmy aktywni (d) w związku z dokonywaniem zakupów w naszych stacjonarnych punktach sprzedaży, jak również w toku kontaktów handlowych. Dokument zawiera również informacje w zakresie korzystania z plików cookies, zgodnie z wymogami art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych, jest spółka LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540215, NIP 6422585210, REGON 276265530, kapitał zakładowy 833 700,00 zł w całości wpłacony, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy, lubar.pl, tel. 607 993 499, 662 454 497, e-mail rodo@lubar.pl, biuro@lubar.pl
  W niniejszym dokumencie polityki prywatności LUBAR Spółka Akcyjna, oznaczana jest, jako „spółka LUBAR”, „my”, „nas”.
 3. Przykładamy najwyższą staranność w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, poszanowania Państwa prywatności, poprzez zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Wszelkie przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, znajdują swoją podstawę prawną w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz w zakresie plików cookies, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają również postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego.
 4. Połączenie z naszymi stronami jest szyfrowane, przy użyciu certyfikatu SSL, co mogą Państwo zweryfikować każdorazowo podczas odwiedzin naszych stron w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają (przeważnie jest to ikonka kłódki przy adresie naszej strony). Przetwarzane przez nas dane są należycie zabezpieczone, m.in. poprzez szyfrowanie, a dostęp do nich mają jedynie osoby wyznaczone i przeszkolone w zakresie administrowania danymi.
 5. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być jednak przekazywane przez operatorów mediów społecznościowych, w których jesteśmy aktywni, z uwagi na ich międzynarodowy zasięg, zgodnie z warunkami polityk prywatności tych operatorów. Wówczas przekazywanie odbywa się z zastosowaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską albo na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych, stosownie do przepisów Rodziału V RODO.
 6. Nie dokonujemy profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie objętym niniejszą polityką, jak również w celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować z nami osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość. Dane kontaktowe zamieszczone są w punkcie I.2 niniejszej Polityki Prywatności oraz na naszych stronach internetowych.

II. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 1. Sprzedaż towarów i usług
  Sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, jak również w naszych stacjonarnych punktach sprzedaży; kontakty z naszymi pracownikami (przykładowo doradcami technicznymi, opiekunami klienta, projektantami, logistyką) – wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, takich jak: (a) imię i nazwisko; (b) nazwa firmy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej; (c) adresy: dostawy (realizacji umowy), prowadzenia działalności gospodarczej, adres który zostanie wskazany w fakturze dokumentującej sprzedaż towarów i/lub usług; (d) adres poczty elektronicznej; (e) numer telefonu; (f) numery identyfikacyjne PESEL oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej numer identyfikacji podatkowej NIP, REGON; (g) stanowisko służbowe/pełnione funkcje, w przypadku zawarcia umowy, gdy osoba której dane dotyczą, nie jest bezpośrednio stroną umowy, lecz jest reprezentantem strony umowy; (h) zdjęcia profilowe oraz treść konwersacji tekstowej prowadzonej za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronach internetowych, komunikatorów w szczególności Whatsapp, Messenger, Czater.pl; korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Media społecznościowe
  Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych, w których prowadzimy własne działania promocyjne, marketingowe, budujemy i utrwalały nasz pozytywny wizerunek; świadomość marki LUBAR wśród Klientów – w szczególności poprzez: bieżącą komunikację z użytkownikami, informowanie o profilu prowadzonej przez nas działalności, informowanie o organizowanych wydarzeniach, poprzez zamieszczanie publikacji branżowych, porad. Obecność w mediach społecznościowych wiąże się również z możliwością pozyskiwania przez nas danych statystycznych, analitycznych, które są nam udostępniane przez administratorów tych mediów, poprzez stosowne narzędzia.
  W zakresie, w jakim posiadamy profile/konta/kanały w mediach społecznościowych, współadministrujemy Państwa danymi osobowymi wraz z administratorami tych mediów. Każdy z administratorów tych mediów stosownie do obowiązujących własnych polityk prywatności, samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania pozyskanych od Państwa danych, w tym o przekazywaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Będąc aktywni w tych mediach akceptujecie Państwo warunki zawarte w poszczególnych politykach prywatności.
  Do przetwarzania przez nas danych osobowych dochodzi gdy odwiedzają Państwo nasze profile/konta/kanały w mediach społecznościowych. Przetwarzamy Państwa ujawnione dane osobowe. Są to ogólnodostępne informacje udostępnione przez Państwa (przykładowo imię, nazwisko, identyfikator, zdjęcie profilowe, inne zdjęcia, polubienia, zainteresowania). Przetwarzamy również dane osobowe w postaci treści rozmów prowadzonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych, komunikatorów; treści zamieszczanych komentarzy. Zgodnie z funkcjonalnością poszczególnych mediów, mogą Państwo usuwać zamieszczone treści (przykładowo komentarze, reakcje, zdjęcia), mogą Państwo według własnej woli przestać obserwować nasze profile/konta/kanały. Przetwarzamy również pozyskane od administratorów mediów dane statystyczne, analityczne, dotyczące aktywności użytkowników na danym profilu/koncie/kanale. Dane te które są zanonimizowanymi informacjami (nie są danymi osobowymi konkretnych użytkowników) pozwalają nam na optymalizację aktywności i poprawę skuteczności działalności prowadzonej w tych mediach.
  Produkty Meta (Facebook, Instagram, Messenger)
  Prowadzimy na portalu Facebook nasz Fanpage oraz grupy tematyczne. Posiadamy profil na Instagramie. Korzystamy z komunikatora Messenger.
  W tym zakresie w przypadku korzystania przez Państwa z ww. Produktów Meta, wobec Państwa jesteśmy współadministratorem, w rozumieniu art. 26 RODO, Państwa danych osobowych wraz z Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii pod adresem Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4 (dalej Meta).
  Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania przez Meta Państwa danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania Państwa danych oraz sposobach egzekwowania przez Państwa praw wobec Meta, sposobów kontaktu z Meta, zawarte są w Zasadach Ochrony Prywatności Meta (Centrum Ochrony Prywatności Meta) na stronie www.facebook.com/about/privacy
  Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przez Meta plików cookie, w tym na potrzeby dostosowywania reklam, pomiaru skuteczności kampanii reklamowych, statystyk, zawarte są w Zasadach Stosowania Plików Cookie Meta na stronie facebook.com/privacy/policies/cookies
  Dzięki udostępnionym przez Meta statystykom możemy poznać w zanonimizowanej formie rodzaje działań podejmowanych przez użytkowników. Statystyki te obejmują takie działania jak: wyświetlanie fanpage/grupy/profilu (dalej Strony), postów, filmów, relacji czy innych treści powiązanych ze Stroną; korzystanie z relacji; obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony; polubienie Strony lub posta i anulowanie polubienia; polecenie Strony w poście lub komentarzu; skomentowanie, udostępnienie posta lub zareagowanie na post na Stronie (łącznie z typem reakcji); ukrycie posta Strony lub zgłoszenie go jako spamu; ustawienie kursora nad linkiem do Strony lub jej nazwą lub zdjęciem profilowym w celu obejrzenia podglądu zawartości Strony; kliknięcie przycisku przekierowującego do witryny internetowej, numeru telefonu, przycisku wskazówek dojazdu lub innego przycisku na Stronie; wyświetlenie wydarzenia na ekranie, zareagowanie na wydarzenie wraz z określeniem typu reakcji, kliknięcie linka przekierowującego do zakupu biletów na wydarzenie; uruchomienie komunikacji ze Stroną za pośrednictwem Messengera; wyświetlanie lub klikanie artykułów w sklepie Strony.
  Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania przez Meta danych na potrzeby statystyk, ustaleń w zakresie współadministrowania danymi na potrzeby Statystyk, zawarte są na stronie facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
  Szczegółowe informacje w zakresie informacji wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony oraz odpowiedzialności Meta za dane użytkownika wykorzystywane do tworzenia statystyk, zawarte są na stronie facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
  LinkedIn
  Posiadamy profil na portalu LinkedIn.
  W tym zakresie w przypadku korzystania przez Państwa z ww. portalu, wobec Państwa jesteśmy współadministratorem, w rozumieniu art. 26 RODO, Państwa danych osobowych wraz z LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii pod adresem Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 (dalej LinkedIn)
  Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania przez LinkedIn danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania Państwa danych oraz sposobach egzekwowania przez Państwa praw wobec LinkedIn, sposobów kontaktu z LinkedIn, zawarte są w Polityce Ochrony Prywatności na stronie pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
  Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przez LinkedIn plików cookie, zawarte są w Zasadach korzystania z plików cookie na stronie pl.linkedin.com/legal/cookie-policy
  Szczegółowe informacje w zakresie funkcjonalności udostępnionego przez LinkedIn modułu Dane Analityczne, zawarte na stronie linkedin.com/help/linkedin/answer/a550358?lang=pl-PL
  YouTube
  Posiadamy kanał na portalu YouTube
  W tym zakresie w przypadku korzystania przez Państwa z ww. kanału, wobec Państwa jesteśmy współadministratorem, w rozumieniu art. 26 RODO, Państwa danych osobowych wraz z Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii pod adresem pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (dalej Google)
  Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania przez Google danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania Państwa danych oraz sposobach egzekwowania przez Państwa praw wobec Google, sposobów kontaktu z Google, zawarte są w Polityce Prywatności na stronie policies.google.com/privacy?hl=pl
  Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przez Google plików cookie, zawarte są w Zasadach korzystania z plików cookie na stronie policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
  TikTok
  Posiadamy Profil na portalu TikTok
  W tym zakresie w przypadku korzystania przez Państwa z ww. portalu, wobec Państwa jesteśmy współadministratorem, w rozumieniu art. 26 RODO, Państwa danych osobowych wraz z TikTok Technology Limited, z siedzibą w Irlandii pod adresem pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 (dalej TikTok)
  Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania przez TikTok danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania Państwa danych oraz sposobach egzekwowania przez Państwa praw wobec TikTok, sposobów kontaktu z TikTok, zawarte są w Polityce Prywatności na stronie tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl
  Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przez TikTok plików cookie, zawarte są w Polityce dotyczącej plików cookies w witrynach internetowych TikTok na stronie tiktok.com/legal/page/global/tiktok-website-cookies-policy/pl
  Spotify
  Posiadamy Profil na platformie Spotify.
  W tym zakresie w przypadku korzystania przez Państwa z ww. portalu, wobec Państwa jesteśmy współadministratorem, w rozumieniu art. 26 RODO, Państwa danych osobowych wraz ze Spotify AB, z siedzibą w Szwecji, pod adresem Regeringsgatan 19, 111 53 Sztokholm, (dalej Spotify)
  Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania przez Spotify danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania Państwa danych oraz sposobach egzekwowania przez Państwa praw wobec Spotify, sposobów kontaktu ze Spotify, zawarte są w Polityce Prywatności na stronie spotify.com/pl/legal/privacy-policy/
  Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przez Spotify plików cookie, zawarte są w Polityce plików cookies na stronie spotify.com/pl/legal/cookies-policy/
  Pinterest
  Posiadamy Profil na portalu Pinterest.
  W tym zakresie w przypadku korzystania przez Państwa z ww. portalu, wobec Państwa jesteśmy współadministratorem, w rozumieniu art. 26 RODO, Państwa danych osobowych wraz z Pinterest Europe Limited z siedzibą w Irlandii pod adresem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, (dalej Pinterest)
  Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania przez Pinterest danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania Państwa danych oraz sposobach egzekwowania przez Państwa praw wobec Pinterest, sposobów kontaktu z Pinterest, zawarte są w Polityce Prywatności na stronie policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
  Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przez Pinterest plików cookie, zawarte są w Polityce plików cookies na stronie policy.pinterest.com/pl/cookies

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Wymienione wyżej dane osobowe przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych wynikających z RODO:

 1. w celu wykonania (realizacji) przez spółkę LUBAR umowy, której są Państwo stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy; w celu komunikacji w toku postępowań reklamacyjnych; w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w biurach informacji gospodarczej; w celu prowadzenia windykacji własnej (przesyłania wezwań do zapłaty) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na spółce LUBAR, jako administratorze – obowiązku wystawienia i przechowywania rachunków/faktur dokumentujących sprzedaż Państwu towarów i/lub usług; obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej; obowiązku rozpatrzenia i rozstrzygnięcia reklamacji; stosowania i przesyłania faktur drogą elektroniczną na podstawie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
 3. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę LUBAR – windykacji, dochodzenia i obrony roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym; zgłoszenia nieuregulowanych należności do ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia wierzytelności lub zbycia wierzytelności, w przypadku braku zapłaty za sprzedane towary i/lub świadczone usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
 4. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę LUBAR – zawarcia umowy, gdy osoba której dane dotyczą, nie jest bezpośrednio stroną umowy lecz jest reprezentantem strony umowy (przykładowo pełnomocnik, wspólnik, zarząd, komplementariusz, partner) oraz w celu wykonania umowy (kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy), w celu weryfikacji należytej reprezentacji kontrahenta zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
 5. w celu przekazywania Państwu informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki LUBAR, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i/lub usług (marketing bezpośredni), osobiście, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (telefon, tablet, komputer, faks) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. w przypadku (dot. punktu „f”) możliwości przetwarzania danych osobowych w celu marketingu własnego bez zgody osoby, której dane dotyczą;
 6. w celu komunikacji z Państwem; udzielania odpowiedzi na złożone zapytania za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, komunikatorów w szczególności Whatsapp, Messenger, czater.pl, za pośrednictwem mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 7. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę LUBAR – prowadzenie własnych działań promocyjnych, marketingowych w mediach społecznościowych, w celu budowania i utrwalania pozytywnego wizerunku spółki LUBAR, świadomości marki LUBAR wśród Klientów, w szczególności poprzez bieżącą komunikację z użytkownikami mediów społecznościowych, informowanie o profilu prowadzonej przez spółkę LUBAR działalności, o organizowanych wydarzeniach, zamieszczanie publikacji branżowych, porad zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
 8. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę LUBAR – tj. w celach statystycznych, analitycznych (analiza aktywności, preferencji użytkowników na profilach/kontach/kanałach w mediach społecznościowych), reklamowych, na podstawie danych uzyskanych od administratorów mediów społecznościowych, w ramach udostępnionych narzędzi zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, będą one przechowywane do czasu odwołania przez Państwa zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, lub do czasu zgłoszenia i uwzględnienia Państwa sprzeciwu w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 2. W przypadku pozostałych celów, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Państwa roszczeń za niezapłacone towary i/lub usługi oraz innych roszczeń; przez okres do upływu terminów przedawnienia dochodzenia przez Państwa roszczeń.
 3. Niezależnie od powyższego w przypadku danych podanych przez Państwa na koncie w ramach sklepu internetowego, dane te będą przetwarzane nie krócej niż do czasu ich usunięcia lub usunięcia konta, tj. nie krócej niż czas świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z mediów społecznościowych w których jesteśmy aktywni, zawarte są w politykach prywatności administratorów tych mediów. Spółka LUBAR nie ma wpływu na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych w tych mediach.

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, które będą świadczyły na rzecz spółki LUBAR usługi związane z realizacją zawartej z Państwem umowy np. usługi transportu zakupionych przez Państwa towarów. Mogą to być producenci/sprzedawcy wyrobów budowlanych lub działający na zlecenie spółki LUBAR przewoźnicy, firmy kurierskie. Podmiotom tym będzie udostępniony wskazany przez Państwa adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu do ewentualnego kontaktu w sprawie realizacji dostawy (zamówienia);
 2. operator płatności współpracujący ze spółką LUBAR, jeżeli zdecydują się Państwo dokonać płatności za zakupione towary i usługi, za pośrednictwem tego operatora. Operatorowi zostaną przekazane dane niezbędne do dokonania płatności. Operatorem jest spółka ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000005459, NIP 6340135475, REGON 27151490900000), świadcząca usługę płatniczą „imoje” (imoje.pl);
 3. przedstawiciele spółki LUBAR, w celu kontaktu w sprawie informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki LUBAR, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług, bieżącej obsługi sprzedaży;
 4. podmioty świadczące na rzecz spółki LUBAR usługi wspomagające funkcjonowanie spółki, przykładowo: projektowe (jeżeli zamówią Państwo również projektowanie np. wnętrz), księgowe, prawne, doradcze, podatkowe, windykacyjne, brokerskie i ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia należności płatniczych, biegli rewidenci, informatyczne, dostawcy oprogramowania IT, nabywcy nieuregulowanych wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności, pocztowe i kurierskie, bankowe w przypadku dokonywania przelewów na Państwa rzecz (np. zwroty zaliczek, nadpłat);
 5. organy kontroli państwowej i ochrony prawa np. Policja, prokuratura, sądy, organy skarbowe, organy kontroli skarbowej.
 6. w związku ze współadministrowaniem – operatorzy mediów społecznościowych, w których posiadamy profile/konta/kanały, jak również inni użytkownicy tych mediów, który mogą zapoznać się z udostępnionymi przez Państwa w tych mediach treściami.

VI. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W zakresie dotyczącym Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do żądania od spółki LUBAR:

 1. dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że spółka LUBAR przetwarza te dane; a także prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO;
 2. sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych;
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (b) udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych została przez Państwa cofnięta, jeżeli przetwarzanie opierało się na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) (c) wniesiony został przez Państwa sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a spółka LUBAR nie ma nadrzędne prawnie uzasadnionych podstawy przetwarzania; (d) Państwa dane były przetwarzane przez spółkę LUBAR niezgodnie z prawem; (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez spółkę LUBAR z nałożonego na spółkę LUBAR obowiązku prawnego. Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy spółka LUBAR nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie spółki LUBAR są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;
 5. W szczególnej sytuacji przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki LUBAR (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, spółka LUBAR nie będzie mogła przetwarzać tych danych osobowych chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. W zakresie natomiast marketingu bezpośredniego, który również jest prawnie uzasadnionym interesem spółki LUBAR (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (w tym profilowania) – wówczas spółka LUBAR jest zobowiązania do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu, została przez Państwa udzielona, wówczas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody;
 7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 8. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych obywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Jeżeli Państwo uznają, iż przetwarzanie przez spółkę LUBAR podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Opisane wyżej żądania i oświadczenia mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, kontaktując się ze spółką LUBAR na wskazane wyżej dane kontaktowe administratora danych osobowych, osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość.

VII. Dobrowolność zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, nie jest wymogiem ustawowym, niemniej jednak jest to obowiązek umowny wynikający z konieczności oznaczenia strony umowy (nabywcy) oraz z konieczności należytego wykonania umowy przez spółkę LUBAR, należytego udokumentowania umowy i w tym zakresie jest to warunek zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych umożliwia również sprawną realizację umowy, w tym realizację dostawy zakupionych towarów, przesyłanie faktur drogą elektroniczną, komunikacji w przypadku rozpatrywania reklamacji, odbiorów towarów, zwrotów.
 2. W przypadku natomiast zgody w celach marketingowych, składania ofert handlowych, brak takiej zgody skutkuje tym, że spółka LUBAR nie będzie się z Państwem kontaktowała w celach marketingowych. Taka zgoda nie jest obowiązkowa, nie wynika ani z ustawy ani z umowy, udzielenie tej zgody nie jest również warunkiem zawarcia umowy.
 3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym również poprzez zapisanie się na newsletter wyrażają Państwo również zgodę na: używanie przez nas, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których są Państwo użytkownikiem (telefon, komputer, tablet, faks), dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2022, poz. 1648 ze zm.) przesyłanie przez nas informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany w formularzu adres, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz. 344 ze zm.)
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie faktur elektronicznych, faktury będą sporządzane w formie papierowej i wysyłane pocztą, na wskazany adres.

VIII. Pliki Cookies

 1. Podczas Państwa połączenia z naszymi stronami: lubar.pl oraz sklep-lubar.pl, przesyłane są zapytania do serwera, na którym osadzona są nasze strony. Takie zapytania zapisywane w tzw. logach serwera. W tym zakresie gromadzimy automatycznie następujące dane:
  (a) publiczny adres IP urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet), z którego nawiązane zostało połączenie;
  (b) czas spędzony na stronie z oznaczeniem daty i godziny wejścia/wyjścia;
  (c) odwiedzone podstrony wraz z informacją odnośnie daty i godziny;
  (d) rodzaj przeglądarki internetowej użytej do połączenia ze stroną;
  (e) rodzaj urządzenia końcowego użytego do połączenia;
  (f) lokalizacja, z której nastąpiło połączenie ze stroną;
  (g) unikalny identyfikator reklamowy;
  (h) informacja o stronie, z której nastąpiło polecenie połączenia z naszą stroną tzw. referer link.
 2. Dane o których mowa wyżej, w żaden sposób nie są łączone z konkretną osobą; wykorzystywane są przez nas w celu analizy ruchu na naszej stronie; w celu poprawy funkcjonalności strony; wykrycia i usunięcia potencjalnych błędów, w celu należytego funkcjonowania strony. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 3. Nasze strony lubar.pl oraz sklep-lubar.pl wykorzystują pliki cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet), z którego korzystają Państwo, łącząc się z naszą stroną. Są one odczytywane przez nas w wyniku wysłania ich z powrotem na nasz serwer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach: (a) dostosowania zawartości strony do Państwa preferencji, optymalizacji strony pod Państwa potrzeby (funkcjonalność i personalizacja), (b) analitycznych – usprawnienia działania strony, analizy ruchu na stronie (analityka i wydajność); (c) ustawiania preferencji prywatności, logowania, wypełniania formularzy, utrzymania sesji po zalogowaniu (niezbędne pliki); (d) dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych (reklama i odbiorcy).
 5. Wykorzystujemy własne pliki cookies. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Pliki Cookies używane są m.in. w celu zapamiętania statusu zalogowania na konto sklepu, pozycji umieszczonych w koszyku, pozycji umieszonych w przechowalni, danych umieszczanych w formularzach.
 6. Niezależnie, podczas połączenia się z naszą stroną na Państwa urządzeniu końcowym mogą być zamieszczane pliki cookies firm trzecich w celach analitycznych i oceny wydajności. Opis szczegółowej funkcjonalności tego typu plików cookies można znaleźć na stronach internetowych tych firm. Aktualnie używamy pliki cookies następujących podmiotów trzecich: Facebook (Pixel), Google (Ads, AdSense, Analytics), Czater.pl, Asseco BS.
 7. Podczas pierwszego połączenia z naszą stroną, wyświetlony zostanie Państwu komunikat o stosowaniu przez nas plików cookies wraz z zapytaniem o zgodę na ich osadzenie w Państwa urządzeniu końcowym. Poza niezbędnymi plikami cookies, w zakresie użycia których Państwa zgoda nie jest konieczna, osadzenie pozostałych rodzajów plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym, następuje na podstawie Państwa zgody.
 8. Mogą Państwo w każdym czasie uzyskać informację odnośnie aktywnych plików cookies dopuszczonych przez przeglądarkę, którą Państwo używają. Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczących tych plików, w tym wyłączyć je, w szczególności pliki cookies wskazanych wyżej firm trzecich. Szczegółowe informacje zawarte są w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Należy jednak mieć na uwadze, że wyłączenie plików cookies, w szczególności niezbędnych, może skutkować problemami w korzystaniu ze strony, utratą niektórych funkcjonalności. W celu uzyskania szczegółowych informacji, odnośnie administrowania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach zachęcamy do zapoznania się informacjami na stronach dostępnych w pod linkami: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer, Opera