Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
przetwarzanych przez spółkę Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej w niniejszej informacji oznaczone, jako RODO
(2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest spółka Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540215, NIP 6422585210, REGON 276265530, kapitał zakładowy 833 700,00 zł, w całości wpłacony – dalej w niniejszej informacji – spółka Lubar
Dane kontaktowe administratora danych osobowych
e-mail: rodo@lubar.pl; tel. 662 454 497
ul. Konarskiego 159a, 44-274 Rybnik

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Dane osobowe klientów, kontrahentów, stron umów, ich pracowników osób współpracujących na innej podstawie niż stosunek pracy, pełnomocników, osób upoważnionych – są to imiona nazwiska, stanowiska służbowe/pełnione funkcje, oznaczenia firm, dane kontaktowe (telefon, e-mail), dane rejestrowe (pochodzące z publicznych rejestrów KRS NIP REGON VAT), ewidencyjne (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), adresowe, numery rejestracyjne pojazdów, dane przetwarzane w związku z monitoringiem na terenie spółki Lubar

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
(1) wykonania (realizacji) przez spółkę Lubar umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy; w celach komunikacji w toku ewentualnych postępowań reklamacyjnych (rękojmia, gwarancja); w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w biurze informacji gospodarczej – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
(2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – obowiązek wystawienia i przechowywania faktur dokumentujących sprzedane Państwu towary lub usługi; obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej; obowiązek rozpatrzenia i rozstrzygnięcia reklamacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO
(3) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę Lubar – windykacja, dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym; zgłoszenie nieuregulowanych należności do ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia wierzytelności lub zbycie wierzytelności, w przypadku braku zapłaty za sprzedane towary lub świadczone usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO
(4) przekazywania Państwu informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki Lubar, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług (marketing bezpośredni), osobiście, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (telefon, tablet, komputer, faks) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(5) stosowania i przesyłania faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT)

Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, będą one przechowywane do czasu odwołania przez Państwa zgody.
W przypadku pozostałych celów, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres, w którym będzie istnieć prawna możliwość dochodzenia od Państwa roszczeń np. za niezapłacone towary i usługi, odszkodowawczych

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Potencjalnymi odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być:
(1) podmioty, które będą świadczyły na rzecz spółki Lubar usługi związane z realizacją zawartej z Państwem umowy (podwykonawcy) np. usługi transportu zakupionych przez Państwa towarów. Mogą to być producenci/sprzedawcy wyrobów budowlanych lub działający na zlecenie spółki Lubar przewoźnicy. Podmiotom tym będzie udostępniony wskazany adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu do ewentualnego kontaktu w sprawie realizacji dostawy (zamówienia)
(2) przedstawiciele spółki Lubar, w celu kontaktu w sprawie informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki Lubar, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług, bieżącej obsługi sprzedaży
(3) podmioty świadczące na rzecz spółki Lubar usługi wspomagające funkcjonowanie spółki, przykładowo: projektowe, księgowe, prawne, doradcze, podatkowe, windykacyjne, brokerskie, hostingowe, ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia należności płatniczych, biegli rewidenci, informatyczne, dostawcy oprogramowania IT, nabywcy nieuregulowanych wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności, pocztowe i kurierskie, bankowe w przypadku dokonywania przelewów na (np. zwroty zaliczek, nadpłat)

Uprawnienia w związku z danymi osobowymi
W zakresie dotyczącym Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do żądania od spółki Lubar
(1) dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że spółka Lubar przetwarza te dane; a także prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO
(2) sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych
(3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (b) udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych została przez Państwa cofnięta, jeżeli przetwarzanie opierało się na tej zgodzie (6 ust. 1 pkt a RODO) (c) wniesiony został przez Państwa sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a spółka Lubar nie ma nadrzędne prawnie uzasadnionych podstawy przetwarzania; (d) Państwa dane były przetwarzane przez spółkę Lubar niezgodnie z prawem; (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez spółkę Lubar z nałożonego na spółkę Lubar obowiązku prawnego.
Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(4) ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy spółka Lubar nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie spółki Lubar są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu
(5) W szczególnej sytuacji przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki Lubar (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, spółka Lubar nie będzie mogła przetwarzać tych danych osobowych chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W zakresie natomiast marketingu bezpośredniego, który również jest prawnie uzasadnionym interesem spółki Lubar (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (w tym profilowania) – wówczas spółka Lubar jest zobowiązania do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu, została przez Państwa udzielona, wówczas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody.
(6) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
(7) W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych obywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Opisane wyżej żądania i oświadczenia mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, kontaktując się ze spółką Lubar na wskazane wyżej dane kontaktowe administratora danych osobowych, osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość.

Skarga do organu nadzoru
Jeżeli Państwo uznają, iż przetwarzanie przez spółkę Lubar podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność zgody
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, nie wynika z ustawy, niemniej jednak jest to obowiązek umowny wynikający z konieczności oznaczenia strony umowy (kupującego) oraz z konieczności jej należytego wykonania przez spółkę Lubar i w tym zakresie jest to warunek zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych umożliwia sprawną realizację umowy, w tym realizację dostawy zakupionych towarów, przesyłanie faktur drogą elektroniczną, komunikacji w przypadku rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
W przypadku natomiast zgody w celach marketingowych, składania ofert handlowych, brak takiej zgody skutkuje tym, że spółka Lubar nie będzie się z Państwem kontaktowała. Taka zgoda nie jest obowiązkowa, nie wynika ani z ustawy ani z umowy, udzielenie tej zgody nie jest również warunkiem zawarcia umowy.
W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie faktur elektronicznych, faktury będą sporządzane w formie papierowej i wysyłane pocztą, na wskazany adres.


Informacja dotycząca przetwarzania przez spółkę LUBAR S.A.
danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej w niniejszej informacji oznaczone, jako RODO
(2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Administrator danych osobowych
Podmiotem który będzie przetwarzał dane osobowe, jako administrator, jest spółka LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540215, NIP 6422585210, REGON 276265530, kapitał zakładowy 833 700,00 zł, w całości wpłacony – dalej w niniejszej informacji – spółka LUBAR
Dane kontaktowe administratora danych osobowych
e-mail rodo@lubar.pl
tel. 662 454 497
ul. Konarskiego 159a
44-274 Rybnik

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, takie jak wizerunek, cechy szczególne, numery identyfikacyjne (np. numery rejestracyjne pojazdów, numery/oznaczenia boczne pojazdów) – są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów, gości spółki LUBAR oraz innych osób przebywających na terenie spółki LUBAR; w celu ochrony mienia tych osób jak i mienia spółki LUBAR; w celu dokumentowania wypadków/kolizji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt „f” RODO. Zgodnie z tym przepisem zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na obszarze objętym monitoringiem, stanowi prawnie uzasadniony interes spółki LUBAR.

Obszar objęty monitoringiem
Monitoringiem objęty jest obszar szczegółowo oznaczony tablicami/piktogramami informującymi o monitoringu. Jest to obszar w środku oraz wokół biurowca/marketu, plac parkingowy, magazyn płytek, magazyn główny, magazyn ogrody.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane – co do zasady nagranie obrazu z monitoringu przechowywane będzie nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią, lub spółka LUBAR powzięła wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa (np. postępowanie karne, wykroczeniowe, cywilne) okres przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania, zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, chyba że prawo unijne lub prawo polskie nakazują ich dalsze przechowywanie.

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Odbiorcami danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu są lub mogą być
(1) podmiot, który świadczy na rzecz spółki LUBAR usługi ochrony, w tym monitoringu wizyjnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia
(2) organy ochrony prawa (np. Policja, sądy, prokuratura, ABW, organy administracji) w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami, jak również osoby działające na zlecenie tych organów (np. biegli sądowi)
(3) osoby, które wykażą potrzebę dostępu do nagrań – interes realizowany przez osobę trzecią (np. osoby poszkodowane w sytuacjach/okolicznościach zarejestrowanych przez monitoring, mogą wystąpić o udostępnienie nagrania obejmującego wizerunek sprawcy oraz jego pojazdu wraz z numerami rejestracyjnymi.

Uprawnienia w związku z danymi osobowymi,
w tym prawo do wniesienia sprzeciwu
Osoba której wizerunek oraz inne cechy szczególne (dane osobowe), zostały zarejestrowane przez monitoring (osoba, której dane osobowe dotyczą), ma prawo do żądania od spółki LUBAR
(1) dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że spółka LUBAR przetwarza te dane; a także prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO. Uzyskanie kopii nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
(2) sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych
(3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (b) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a spółka LUBAR nie ma nadrzędne prawnie uzasadnionych podstawy przetwarzania; (c) dane osobowe były przetwarzane przez spółkę LUBAR niezgodnie z prawem; (d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez spółkę LUBAR z nałożonego na spółkę LUBAR obowiązku prawnego.
Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(4) ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionowania prawidłowości danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie osoba sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy spółka LUBAR nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są osobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie spółki LUBAR są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
(5) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki LUBAR (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, spółka LUBAR nie będzie mogła przetwarzać tych danych osobowych chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
Opisane wyżej żądania i oświadczenia można zgłosić w dogodny dla siebie sposób, kontaktując się ze spółką LUBAR na wskazane wyżej dane kontaktowe administratora danych osobowych, osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość.

Skarga do organu nadzoru
Jeżeli przetwarzanie przez spółkę LUBAR danych osobowych, które zostały zarejestrowane monitoringiem narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność zgody
Osoba, która decydując się dobrowolnie na przebywanie w obszarze monitoringu wizyjnego, na terenie spółki LUBAR, przyjmuje do wiadomości fakt przetwarzania jej danych osobowych (wizerunek oraz inne cechy szczególne), zarejestrowanych przez monitoring.